taminvalve articles سلونوئید ولو index

سلونوئید ولو وسیله ای الکترومگنتیک است که برای کنترل گاز یا سیال استفاده می‌شود. کنترل شیر برقی با استفاده از جریان الکتریکی در کویل شیر برقی کنترل می‌شود. زمانی که جریان الکتریسیته از کویل عبور می‌کند میدان مغناطیسی به وجود می‌آید. و باعث حرکت هسته آهنی می‌شود و به این وسیله مسیر جریان باز و بسته می‌شود. این شیر برقی ها با توجه به به طریقه عملکرد با فرمان از راه دور کنترل می‌شوند. چنان چه مقصدی در فاصله زیادی از شیر برقی قرار داشته باشد می‌تواند با فرستادن فرمان الکتریکی میزان باز و بسته کردن آن را که از ۰ تا ۱۰۰ درصد باشد عمل کند.

فهرست مطالب

اجزاء شیر برقی

  1. بدنه
  2. ورودی سیال
  3. خرووجی سیال
  4. سیم پیچ
  5. قاب سیم پیچ
  6. اتصال سیم ها
  7. میله فلزی
  8. فنر
  9. دریچه خروجی

ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻭ ﻳﻚ ﺳﻮﺯﻥ ﻭ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻕ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻗﻄﻊ ﺍﺳﺖ ﺳﻮﺯﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻨﺮی ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ . ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﺷﺪﻥ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﻘﻲ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻴﻠﻪ ﺯﻳﺮﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺮﺩ.

taminvalve articles سلونوئید ولو

سلونوئید چیست؟

ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﺍی ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄﯽ ﻭ ﻧﻴﺮﻭی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺳﻠﻮﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺸﺎﺭی ﺳﺎﺧﺘﻪ –ﮐﺸﺸﯽ ﻭ ﮐﺸﺸﯽ ﻓﺸﺎﺭی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻭ ﮐﺎﺭ ﺷﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

اجزای سلونوئید

ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ: ﺍﺯ ﺳﻴﻢ ﻣﺴﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺮﺏ ﻭﻋﺎﻳﻖ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭﮐﻞ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﻻک ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﻃﻮﺑﺖ – ﺳﻴﺎﻻﺕ – ﺭﻭﻏﻨﻬﺎ – ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﺎ ﺑﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﻗﺎﺏ: ﻗﺎﺑﻬﺎ ﺍﺯ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻭﺭﻕ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺻﻞ جریان ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻗﺎﺏ ﺁﻫﻨﺮﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬﺏ ﺳﻮﻧﺒﻪ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺳﻨﺒﻪ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﻴﺪ: ﺟﺰ ﻣﺘﺤﺮک ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

نکات حائز اهمیت در انتخاب شیرها

١- ﻭﻟﺘﺎژ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ آنﻫﺎ
٢- ﻧﻮﻉ ﻭﻟﺘﺎژ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ
٣- ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻮﺩﻥ آنها
۴- ﻧﻮﻉ ﺷﻴﺮ
۵- ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻫﺎﻧﻪ
۶- ﻧﻮﻉ ﻓﺸﺎﺭ
٧- ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ کند
٨- ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

شیر سونولید به صورت NO مخفف NORMAL OPEN و NC مخفف  CLOSE NORMAL ساخته می شود در حالت NC یک سوزن متحرک یا میله به وسیله میدان مغناطیسی در محلی قرار می گیرد که مانع عبور مایع یا گاز می شود. در حالت NO عکس این حالت اتفاق می افتد وتا زمانی که نیروی مغناطیسی سوزن یا میله را حرکت ندهد جریان از شیر عبور میکند.

شیر سولونوید دو راهه (TWO WAY) دارای یک ورودی و یک خروجی است و به وسیله سوراخی این دو به هم وصل می‌شوند (ORIFICE). اگر شیر به صورت سه راه باشد (THREE WAY) در این صورت دارای سه گذرگاه است که همواره دو سوراخ این گذرگاه ها به هم متصل می‌باشند. علاوه بر 220 ولت متناوب شیر سولونیدی می‌تواند با 3 و 6 و 12 و 24 ولت (DC) نیز کار کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!